Увод

О нама

Сједиште и канцеларије

Канцеларије ЈФДЗ на карти РССједиште Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске (ЈФДЗ, Фонд) је у Бијељини, са канцеларијама у Бања Луци, Источном Сарајеву, а од јануара 2006. године и у Требињу.

Кадрови

У Јавном фонду за дјечију заштиту запослен је 31 радник (1- магистар, 15 - ВСС, 2 - ВШС, 10 - ССС, 2 - ВКВ и 1 – НКВ).

Први степен

У свом раду Фонд је ослоњен у првом степену на центре за социјални рад и службе социјалне и дјечије заштите.

Циљеви

Правци дјеловања Јавног фонда за дјечију заштиту граде се на основама научно-теоријских достигнућа у области друштвене бриге о дјеци, са основним циљевима који су прецизирани Законом о дјечијој заштити Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 04/02).


Дефинисани општи циљеви система дјечије заштите су:

 • стварање основних услова за приближно уједначавање нивоа за задовољавање развојних потреба дјеце;
 • планирање, подстицање и унапређење дјечије заштите;
 • помоћ породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне и економске функције;
 • посебна заштита трећег дјетета у породици са више дјеце,
 • као и друге активности и права из области дјечије заштите.

Врх стране

Контакт

Локација, адреса, телефони, ел. пошта

Локација на карти Клик за велику карту Бијељине

Адреса:

Република Српска
Јавни фонд за дјечију заштиту
Ул. Јерменска 1-а
Бијељина

Телефон/факс:

+387 55 216 041,

+387 55 216 042

Електронска пошта: jfdz@teol.net

Врх стране

Област рада

Права из дјечије заштите

 • новчана давања
 • задовољавање развојних потреба дјеце

Карактеристике дјеловања Фонда

 • пронаталитетна и социјално-заштитна
 • развијање сарадничке мреже на партнерском принципу са владиним и невладиним сектором Начела дјеловања Фонда;
 • приближно уједначавање услова за задовољавање развојних потреба све дјеце у Републици Српској;
 • прелазак са новчаних давања на пружање услуга крајњем кориснику, дјеци и породици

Дјелатност Фонда

Фонд врши:

 • праћење прилива и обезбјеђење средстава у складу са законом;
 • распоређивање средстава на законом и планом утврђене намјене;
 • обезбјеђење остваривања права реализацијом утврђених облика дјечије заштите, у складу са законом и другим актом;
 • обезбјеђење услова за спровођење дјечије заштите;
 • надзор над стручним радом органа и служби које рјешавају о правима из дјечије заштите, у складу са законом;
 • обезбјеђење намјенског и економичног кориштења средстава дјечије заштите;
 • планирање и подстицање развоја и унапређења дјечије заштите;
 • обезбјеђење услова за уједначено задовољавање развојних потреба дјеце и реализацију одговарајућих програма;
 • обезбјеђење пружања помоћи породици у остваривању репродуктивних, васпитних и економских функција,
 • перманентну едукацију радника и одржавање информационог система центара и служби социјалне и дјечије заштите у општинама;
 • јединствену обраду података о корисницима права из дјечије заштите и исплату средстава по основу признатих права;
 • ревизију рјешења о признатим правима из области дјечије заштите и рјешава у другом степену;
 • припрему за доношење општих, управних и других појединачних аката, у складу са законом;
Врх стране

Организација ЈФДЗ

Organization Chart
Врх стране

Историја

Према Дејтонском мировном споразуму, системи социјалне и дјечије заштите су у надлежности ентитета. Успостављање цјеловитог система дјечије заштите у Републици Српској започето је крајем 1996. године, након ступања на снагу Закона о дјечијој заштити (16.07.1996.) и формирањем Јавног фонда за дјечију заштиту (25.11.1996.).

Систем дјечије заштите у Републици Српској дефинисан је у складу са Конвенцијом о правима дјетета Уједињених нација, затим Законом о дјечијој заштити Републике Српске, другим законима и подзаконским актима, са Средњорочном развојном стратегијом БиХ – ПРСП и Акционим планиом за дјецу Босне и Херцеговине 2002.-2010.

Паралелно са оснивањем Фонда, у општинама Српске се формирају, центри за социјални рад односно, службе социјалне и дјечије заштите, као првостепени орган при остваривању права из Закона о дјечијој заштити. Крајем 1997. године фунционисала су 54 центра (службе) социјалне заштите. Данас их функционише 57.

Врх стране