Развојни програм

Пројекат Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових развојних проблемa-2007.год.

Тип пројекта: аналитичко истраживање – епидемиолошка студија.

Пројекат је први пут је реализован 2004./2005.године на подручју општина Гацко, Пале, Вишеград, Источно Сарајево (Лукавица, Касиндол и Трново), Градишка, Рибник, Оштра Лука и Бијељина (градско подручје).

За реализацију пројекта ''Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових развојних проблемa-2007.год.'', биће одабран побједник јавног конкурса за избор најповољнијих реализатора пројекта ''Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових развојних проблема у 2007.год.

Резултати овог истраживања указали су на несклад између стварног броја и броја дјеце која се налазе на службеним списковима локалних центара за рад и која су службено евидентирана као ''дјеца ометена у развоју''

Болест и инвалидитет спадају у групу најтежих проблема са којима се човјек може сусрести у свом животу. Уколико  таква судбина задеси дијете, тада је та трагедија још већа.Чињеница да се већ на почетку свог живота мора суочити са хендикепом и умањеним способностима за вођење ''нормалног'' живота, оптерећује не само то дијете и његове родитеље него, исто тако, и цјелокупну заједницу.

У Републици Српској, углавном не постоји системски приступ у третману појаве инвалидитета код дјеце, што производи низ неконзистентности у овој области. Томе свакако доприноси и непостојање јединствене евиденције ових случајева, како на нивоу државе, тако исто на нивоу локалних заједница.

База података Јавног фонда за дјечију заштиту РС, о корисницима права из Закона о дјечијој заштити, конкретније права додатка на дјецу и права на рефундацију нето плате послодавцу за једну половину радног времена једног од запослених родитеља (најчешће мајке) ради појачане његе и старања о дјетету са посебним потребамa, садржи податке о дјеци са посебним потребама, корисницима права из дјечије заштите. Пошто је обавезан услов за остваривање права из дјечије заштите по овом основу, постојање рјешења о разврставању лица ометених у психофизичком развоју, одређени број дјеце који није прошао кроз овај поступак остаје недоступан евидентирању.

Базични циљ овог истраживања је да се утемељи конзистентно праћење ових појава како на локалном, тако исто и на државном нивоу како би се што прије приступило раној интервенцији која је у већини случајева пресудна у развоју дјетета, односно успостављање јединствене базе података на нивоу Српске као основног предуслова за ефикасно праћење и планирање интервенција у области дјечије, социјалне и здравствене заштите.

Појам дјеца са посебним потребама

Битно је напоменути да су под појмом ''дјеца са посебним потребама'' у овом истраживању подразумијевана сва дјеца код којих су евидентирани поремећаји, сметње и оштећења у развоју. Поремећаји, сметње и оштећења у развоју заједнички су дефинисани као соматска  или ментална оштећења која знатно лимитирају дијете у једној или више значајних животних активности, губитак или функције било ког узрока те захтјевају посебне системе стручне подршке и третмана. У овом смислу, биле су обухвећене четири групе поремећаја и сметњи у развоју дјетета:1. поремећаји и сметње у физичком развоју; 2. поремећаји и сметње у менталном развоју; 3. поремећаји и сметње у сензорним функцијама и 4. поремећаји и сметње изазване хроничним обољењима код дјеце. Под ''хроничним обољењима'' подразумијева се такво обољење које својим дјеловањем битно утиче на смањење квалитета живота дјеце (нпр.тежи облици ЕПИ,срчана обољења, дијабетес, малигна обољења и сл.).

Реализација у 2007.години

Циљеви пројекта:
  1. доћи до релевантних показатеља о инциденци, узроцима и специфичностима хендикепа, инвалидности и хроничних обољења код дјеце старости до навршених 19 година (тзв. ''познати'' и ''непознати'' случајеви);
  2. сензибилисати и активирати локалну заједницу у проналажењу што адекватнијег модела за пружање стручних и медицинских услуга дјеци са посебним потребама;
  3. остварити међусобну сарадњу релевантних субјеката на локалном и регионалном нивоу и развити сарадничку мрежу састављену од представника владиног и невладиног сектора у циљу континуираног праћења стања и задовољавања развојних потреба ове популације.

Пројекат ће се реализовати у три фазе:

  1. Активности у припремној фази ће бити усмјерене на анализу постојеће документације у центрима за социјални рад, педијатријским службама, предшколским установама и основним школама;
  2. Фаза аналитичког истраживања је предвиђена за сљедеће активности: теренски обилазак породица, попуњавање аналитичких образаца, давање информација родитељима, статистичка обрада, социолошка анализа;
  3. Док ће трећа фаза обухватити активности сензибилисања и анимирања родитеља дјеце са посебним потребама, релевантних институција у локалној средини, локалне власти и јавног мнења (нпр.покретање поступка разврставња код цср, савјетодавни рад, психосоцијална подршка родитељима, информисање, организовање дневних активности за дјецу и сл.).

Стручна служба Фонда је, за реализацију пројекта у 2004./05 години, израдила аналитичке обрасце и прописала начин њиховог вођења. Ови аналитички обрасци ће се користити и у 2007.години.

Наведени обрасци конструисани су са циљем да одговоре на сљедеће групе питања: социодемографска условљеност хендикепа код дјетета, врсте и карактеристике стања инвалидности дјетета, потребе дјетета и породице с обзиром на стање у којем се налази и услови непосредног социјално-економског окружења.

Прије почетка фазе аналитичког истраживања извршиће се обука анкетара. Преферирани образовни профили анкетара су социјални радници, психолози, дефектолози,педијатри и сл.

Обим

Број општина у којима ће се пројекат реализовати зависиће првенствено од расположивих средстава Фонда и квалитета и обима пројекта који понуде потенцијални реализатори.

Стручна служба Фонда ће приликом одабира реализатора примјенити и критериј равноправне територијалне засупљености свих дијелова Српске (поред основног који се односи на економску исплативост).

Прилози:

Извјештај о току пројекта (10.04.2008.)

На основу Јавног конкурса за избор најповољнијих реализатора пројекта Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових развојних проблема -2007.год., објављеног у јавном гласилу Глас Српске, 12.10.2007.године изабрано је укупно 17 реализатора, односно центара за социјални рад и служби социјалне и дјечије заштите. Изабрани су центри за социјални рад: Челинац, Приједор, Бијељина, Дервента, Петрово, Лакташи, Козарска Дубица, Шамац,Фоча, Добој, Билећа, Теслић, Требиње, Србац, Љубиње, Нови Град и служба социјалне и дјечије заштите Калиновик.

Реализација пројекта је започела 24.12.2007.година и траје шест календарских мјесеци.

У току су активности из друге фазе пројекта–аналитичког истраживања, односно теренски обилазак породица са дјецом са посебним потребама. Прелиминарни подаци истраживања указују на значајан проценат дјеце са развојним сметњама која нису у евиденцијама надлежних служби.

По завршетку фазе аналитичког истраживања 24.04.2008.год., реализатори пројекта спроводиће активности у циљу сензибилисања јавног мнења, локалне заједнице, органа локалне управе на проблеме и потребе популације дјеце са посебним потребама и њихових породица. У оквиру ових активности предвиђен је и рад са родитељима дјеце са посебним потребама, њихово информисање о правима из области задравствене, социјалне и дјечије заштите као и савјетовања са еминетним стручњацима у циљу подизања родитељских компетенција.

Пројекат се завршава 24.06.2008.године

Врх стране