Развојни програм

Пројекат Социјализација дјеце Републике Српске - 2007.

Пролог

У шест година реализације пројекта (2002-2007.год.) – учествовало 7269 дјеце, 1280 пратећег особља, односно укупно 8549 лица.

Великом броју дјеце ово је прво одвајање од породице на релативно дужи период, а још већи проценат први пут је  видјело море. За свако дијете учесника пројекта постоје персонални подаци

Циљеви пројекта

 • Стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце;
 • Социјализација и интеграција дјеце са посебним потребама, дјеце из социјално депривираних породица у заједницу вршњака, ширу друштвену заједницу и упозновање са амбијентом другачијим од њиховог уобичајеног (море..);
 • Осамостаљивање и подстицање осјећања одговорности за властите поступке све дјеце без обзира на њихове психофизичке способности кроз бригу о властитим потребама, хигијени, располагању џепарцем и сл.;
 • Развијање осјећаја емпатије код дјеце без хендикепа, према особама са инвалидитетом и његовање хуманог односа, у смислу пружања помоћи лицима, којима је помоћ неопходна;
 •  Афирмација и подизање нивоа социјалних компетенција код дјеце са посебним потребама и дјеце из социјално депривираних породица кроз дружење, учење нових вјештина (пливање), такмичења, стваралаштво...;
 • упознавање дјеце са међусобним специфичностима, индивидуалним разликама и интеграција различитих категорија дјеце кроз размјену искустава и заједничке активности;
 • препознавање и афирмација дјеце са негативном сликом о себи кроз учење нових вјештина, али и исказивање осталих вјештина у којој су наведена дјеца добра;
 • Пружање адекватне психо – социјалне подршке дјеци са израженим психолошким, емоционалним и сепарационим проблемима;
 • Превазилажење сепарационе кризе код дјеце која се први пут одвајају од породице; 
 • Рехабилитација дјеце са посебним потребама (церебралне парализе, менталне ретардације) и дјеце са хроничним здравственим проблемима (бронхитиси, астме..) у морској води и поред мора (средоземна клима);
 • Међурегионално дружење дјеце из свих крајева Републике Српске, кроз све видове активности у току десетодневног боравка и упознавање других крајева Српске, кроз та дружења;
 • Развијање духа заједништва и осјећања припадности вршњачкој групи;
 • Подизање нивоа родитељских компетенција код родитеља дјеце са посебним потребама, рад са родитељима дјеце са посебним потребама кроз партнерски однос и едукацију.

Циљне категорије

Циљна популација су углавном дјеца - вулнерабилне категорије, која учествујући у Пројекту остварују  право из члана 27. Закона о дјечијој заштити и задовољавају неколико својих развојних потреба, најчешће осујућених здравственим, социјалним или породичним приликама. То су:

I. Дјеца са посебним потребама у старосној доби од 06 до 17 година

 • 1. дјеца код којих је извршено разврставање у смислу Правилника о разврставању лица са сметњама у физичком и психичком развоју и
 • 2. дјеца са хроничним обољењима (на честим и дужим хоспитализацијама и учесталим хроницитетом);

(искуства су показала да је горња граница за учешће у Пројекту 17 година, због лакше интеграције, изузетно обухватити дјецу до 19 година)

II. Дјеца без сметњи у психо-физичком развоју у старосној доби од 6 до 15 година

 • 1. Дјеца без родитељског старања;
 • 2. Дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица;
 • 3. Дјеца из породица, који су корисници сталне новчане помоћи према Закону о социјалној заштити РС и дјеца корисници права на додатак на дјецу;
 • 4. Дјеца погинулих бораца, ратних војних инвалида I и II категорије, дјеца цивилних жртава рата и логораша;
 • 5. Дјеца цивилне жртве рата (рањена дјеца и дјеца са психотраумама преживљеним због ратних дејстава);
 • 6. Дјеца из многочланих породица;
 • 7. Посебно надарена дјеца (побједници на општинским, републичким такмичењима и посебно истакнути спортисти..);
 • 8. Дјеца предшколског узраста-шестогодишњаци (вулнерабилне категорије из руралних подручја, дјеца корисници права на додатак на дјецу, који нису били обухваћена ни једним обликом предшколског образовања и гдје не постоје ни један организовани облик ПВО).

Партнери у реализацији пројекта

 • центри за социјални рад, службе социјалне и дјечије заштите;
 • републичке организације;
 • локалне заједнице;
 • невладине организације и удружења грађана регистроване за рад са дјецом;
 • специјализоване установе и установе социјалне и дјечије заштите (дјечији домови);
 • предшколске установе;
 • здравствене установе које имају дјецу са хроничним обољењима на дужем болничком лијечењу;
 • универзитети;
 • одабрани услужни простор са објектима;
 • превозник;
 • појединци.

Ангажована лица - пратеће особље у току реализације Пројекта

 • Стручни тим: педагог, психолог, социјални радник, наставник/професор физичког васпитања (у смјени дјеце са посебним потребама ангажовати 2 професора физичког, по потреби дефектолог и физиотерапеут);
 • Медицинско особље: љекар и медицинска сестра, по потреби већи број медицинских сестара када бораве дјеца са хроничним обољењима;
 • Васпитачи: просвјетни радници, социјални радници, специјални педагози, психолози;
 • Волонтери: студенти IV године и апсолвенти социјалног рада, педагогије, психологије и  дефектологије;
 • родитељи дјеце са посебним потребама и хроничним обољењима.

Реализација у 2007.години

1.1.Технички услови

а) У складу са Законом о јавним набавкама  БиХ извршен је одабир услужног објекта и то је хотел-хостел ''Кумбор'' у Кумбору (херцегновска ривијера), Република Црна Гора, а у ''Службеном гласнику БиХ'' број 37. објављено је обавјештење о додјели Уговора.

Камп у Кумбору

б) Превозник  дјеце и пратећег особља до Кумбора и назад, изабран је такође у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. Изабрани превозник је ''Дринатранс'' Зворник, а подуговарач је АД ''Аутопревоз'' Козарска Дубица.

в) У циљу што већег степена транспарентности расписан је Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију Пројекта и подношење захтјева (родитеља-старатеља) за дјецу, циљних категорија, за остваривање права из члана 27. Закона о дјечијој заштити, кроз учешће у Пројекту. Конкурс је објављен у ''Гласу Српске''.

г)Одабир пратећег особља је вршен такође путем јавног конкурса.

1.2.Буџет

Финансијским планом за реализацију пројекта предвиђено је 600.000 КМ, што је мање за 50.000 КМ у односу на претходну годину, а на конкурс се јавило готово 1000 малишана више  него што је могуће финансијски подржати (види 1.5. обим). С обзиром да ће се у складу са потписаним уговором, Пројекат реализовати и у наредне двије године, предност учествовања у том периоду ће имати управо дјеца која нису била обухваћена у овој години,а испуњавају услове из конкурса.

1.3.Сарадничка мрежа

Пројектом је планирано развијање сарадничке мреже и укључивање свих партнера не само у реализацији, него и у донаторској подршци овој активности (трошкови превоза, опрема дјеце одјећом, обућом и сл..), како би се пружила квалитетнија услуга већем броју дјеце-циљних категорија.

Очекивало се од локалних заједница да подрже учешће у Пројекту најугроженијих категорија дјеце из њихове средине,што је одређени број и учинио, чиме се сензибилишу за потребе ове дјеце, равноправних грађана у локалном амбијенту (списак донатора).

1.4.Временски оквир релизације пројекта

Пројекат је реализован у једанаест смјена са девет пуних пансиона, у периоду од 01.06. до 08.09.2007. године.

1.5.Обим

У складу са расположивим средствима (према Финансијском плану Фонда) и капацитетима услужног објекта, направљена је пројекција обухвата дјеце и пратећег особља у 2007. години. Планирано је учешће до 1.450 дјеце и до 300 пратилаца (у зависности од категорије дјеце). У пратњи дјеце су: васпитачи, медицинско особље, педагошки координатор, професор физичког, студенти-волонтери, а по потреби и родитељи, као и особље одмаралишта, које је у функцији дјеце.

На конкурс се пријавило 2491 дјеце из свих општина Српске, или за  преко 1000 више од пројектованог, могућег броја дјеце-учесника.

Велико интересовање за учешће је свакако похвала и повјерење Пројекту од стране дјеце и родитеља, али и неповољан социјално-економски положај породица са дјецом је сигурно условио висок степен заинтересованости.

       

Избор дјеце-учесника у Пројекту је вршен у складу са чланом 35. Закона о дјечијој заштити и члана 6. Правилника о остваривању права из дјечије заштите, као и према  условима из конкурса, а у сарадњи са центрима за социјални рад/службама социјалне и дјечије заштите, као првостепеним органима у поступку. Предност је дата дјеци која нису учествовала у Пројекту у претходним годинама, као и дјеци са мултиплицираном патологијом тј. најугроженијим категоријама међу угроженим. Обухваћена су дјеца из цијеле Републике Српске.

У овој години у периоду од 01.06-08.09., је обухваћено: 1356 дјеце и 253 пратиоца (124 васпитача, 61 родитељ и  68 стручних лица), укупно 1609 лица.

Распоред по смјенама
  Учесници у пројекту по смјенама
дјеца род. вас. Стручно–пратеће особље

коор.

с.ан.

мед.о

студ.

I

86

4

15

1

1

2

2

II

122

13

14

1

2

2

1

III

129

13

13

1

2

2

1

IV

143

5

11

1

1

2

2

V

135

4

12

1

1

2

2

VI

153

1

11

2

2

2

2

VII

140

1

10

2

2

2

1

VIII

136

1

10

1

1

2

2

142

7

12

1

2

2

2

Х

155

7

14

1

2

2

2

ХI

15

5

2

-

1

2

1

 

1356

61

124

12

17

22

17

 

СПИСАК ДОНАТОРА:

а) Боравак дјеце у Кумбору

 1. Министарство за породицу,омладину и спорт Републике Српске      
 2. Центар за социјални рад Источна Илиџа                                           
 3. Завод за рехабилитацију ''Мирослав Зотовић''Бања Лука                             

б) Средства за превоз

 1. Скупштина општине Добој/Центар за социјални рад Добој                
 2. Скупштина општине Лакташи/Центар за социјални рад Лакташи        
 3. Скупштина општине /Служба соц. и дјечије заштите Источни Стари Град                                                                                                        
 4. Удружење ''Искра'' Нови Град                                                            
 5. Удружење за помоћ мнрл Градишка                                                  
 6. Центар за социјални рад Власеница                                                  
 7. Служба социјалне и дјечије заштите Крупа на Уни                             
 8. Центар за социјални рад Костајница                                                 

в)Намјенске мајице за дјецу кориснике пројекта

 1. Скупштина општине Бијељина                                                        

г) ''Џепарац'' за дјецу учеснике пројекта

 1. Центар за социјални рад Пале
 2. Служба социјалне и дјечије заштите Источни Стари Град-Фонд за дијете општине
 3. Центар за социјални рад Добој
 4. Центар за социјални рад Костајница
 5. Центар за социјални рад Источна Илиџа
 6. Центар за социјални рад Милићи
 7. Центар за социјални рад Вишеград
 8. Центар за социјални рад Приједор
 9. Центар за социјални рад Кнежево

С обзиром да ће се пројекат реализовати и у наредне двије године,  донаторска средства и даље су значајна подршка овој активности у смислу пружања квалитетније услуге већем броју дјеце-циљних категорија.

Врх стране