Развојни програм

Пројекат Укључивање дјеце са посебним потребама и дјеце из породица корисника новчане помоћи из система социјалне заштите у предшколске инклузивне групe

 

Уводне напомене

Предшколским васпитањем и образовањем у Републици Српској обухваћено је око 12%† дјеце предшколског узраста од 0 до шест година (цјелодневни и краћи предшколски програми). Учешће дјеце са посебним потребама и дјеце из породица корисника новчаних помоћи у систему социјалне заштите у контигенту предшколаца који су обухваћени предшколским програмима је миноран и износи до 1% броја обухваћених.

Како би се бар дјелимично компензовао положај ове дјеце у систему предшколског васпитања и образовања, право из члана 29. Закона у 2008. години се остварује кроз пројекат''Укључивање дјеце са посебним потребама и дјеце из породица корисника новчане помоћи из система социјалне заштите у предшколске инклузивне групе и улога родитеља''.

Дакле, фокусирају се дјеца са посебним потребама - предшколског узраста и дјеца из породица које су корисници сталне новчане помоћи из система социјалне заштите, којим се пружа подршка за учешће у инклузивним групама које функционишу у предшколским установама или школама. У инклузивним групама гдје се већ налазе дјеца-предшколци, која нису осујећена здравственим и материјалним приликама укључују се и циљне категорије дјеце овог Пројекта дјеца са посебним потребама узраста од шест до девет година и дјеца из породица корисника права на сталну новчану помоћ у старосној доби од четири до шест година.

Циљеви пројекта: Укључивање дјеце циљних категорија која нису обухваћена предшколским програмима у редовне вртићке групе и организовање едукација за родитеље дјеце са посебним потребама (и по потреби родитеља дјеце без сметњи у развоју чија дјеца са налазе у групама са дјецом са посебним потребама) у циљу подизања њихових родитељских компетенција као и едукација васпитачког и осталог кадра у предшколским установама у циљу њиховог сензибилисања за рад са дјецом са посебним потребама и подршке родитељима.

Пројектне активности

У оквиру реализације овог пројекта предвиђена је новчана подршка за циљну категорију дјеце за њихово трочасовно учешће у играоничким инклузивним групама (број дана у седмици њиховог учешћа ће бити лимитирано њиховим капацитетима) у трајању до шест мјесеци (март-септембар). Подршка би била у мјесечном износу увећаног дјечијег додатка односно до 80,00КМ.

Поред новчане подршке за боравак дјеце у предшколским групама, организоваће се савјетовања за реализаторе Пројекта (представници локалних заједница, предшколских установа и васпитача), као и едукација за родитеље дјеце са посебним потребама, са циљем успјешне интеграције дјеце, али и њиховог квалитетнијег односа према потешкоћама и проблемима, које носи родитељство дјетета са посебним потребама.


†сајт Републичког педагошког завода Републике Српске (www.rpz-rs.org), Анализа стања у предшколском васпитању и образовању Републике Српске, стр 3.

Врх стране